سؤالات پیشرفته دانش‌آموزان تیزهوش با پاسخ تشریحی:

46- پرهام مقداری جوش‌شیرین را داخل ظرف سرکه ریخت. او در قسمتی از گزارش خود نوشت: هنگامی‌که جوش‌شیرین را به سرکه اضافه کردم به سرعت کف کرد و بالا آمد. این عبارت یک............. است.

1) نتیجه‌گیری                            2) آزمایش                      3) فرضیه                       4) مشاهده

47- پریا می‌تواند جسم داخل کیسه را برداشته و لمس و بو کند؛ اما نمی‌تواند آن را ببیند. کدام‌یک از موارد زیر در مورد مشاهدۀ او اشتباه است؟

1) یک طرف آن برآمده است.                                              2) این جسم در جیب جا می‌شود.

3) این جسم بوی تندی دارد.                                               4) این جسم رنگ نشده است.

48- در علم وقتی از مشاهده بحث می‌کنیم، یعنی:

1) نگاه کردن                                                                 2) تجربه کردن               

3) استفاده از حواس مختلف                                                4) انجام آزمایش

49- پدرام یک گلولۀ فلزی و یک پر پرنده‌ را هم‌زمان از ارتفاع 2 متری از زمین رها کرد و زمان رسیدن آن‌ها را موردتوجه قرار داد. پدرام متوجه شد که پر پرنده دیرتر از گلوله فلزی به زمین می‌رسد. این عبارت یعنی یک.......... است.

1) مشاهده                                 2) فرضیه                       3) نتیجه‌گیری                 4) تعمیم

50- برای حل علمی یک مسئله، ابتدا باید یک.................... دقیق باشیم.

1) مشاهده‌گر                              2) فرضیه ساز                   3) تفسیرکننده                 4) آزمایشگر

51- فرض کنید که 8 موجود تک‌سلولی دریایی به اشکال مختلف وجود دارد، برای طبقه‌بندی آن‌ها..............

1) در رابطه با نوع تغذیه آن‌ها فرضیه‌سازی کنیم.

2) شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را به‌خوبی مشاهده کنیم.

3) با ابزاری دقیق آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

4) علت تشکیل هر یک را با یک مدل نشان دهیم.

52- آب، جیوه، شکر، سرب، مس، گوگرد را می‌توان بر اساس کدام ویژگی‌های آن‌ها طبقه‌بندی کرد؟

1) بر اساس نوع حالت ماده، مایع (آب و جیوه)، جامد (شکر، سرب، مس، گوگرد)

2) بر اساس نوع ماده، عنصر (جیوه، سرب، مس، گوگرد)، ترکیب (آب و شکر)

3) بر اساس رسانایی و نارسانایی

4) بر اساس هر 3 گزینه می‌توان طبقه‌بندی کرد.

4.5

4.6

4.5

4.6

4.7

4.5

5.4

8.9

4.7

53- معلم از دانش‌آموزان تیزهوش خود می‌خواهد با استفاده از خط کش، یک گچ را اندازه‌گیری کنند. نتیجۀ اندازه‌گیری شده دانش‌آموزان به‌صورت جدول زیر است:

 

 

با توجه به این نتایج، اندازۀ گچ به کدام عدد نزدیک‌تر است؟

1) 4.6                                       2) 5.4                          3) 4.6                          4) 4.5

54- هنگامی‌که دانشمندان مشغول مطالعۀ تعداد زیادی اطلاعات باشند، برای راحت‌تر شدن و سریع پیشرفت کردن کار، به شباهت‌ها و تفاوت‌ها دقت کرده و سعی می‌کنند به اطلاعات و داده‌ها نظم دهند. درواقع آنان اطلاعات را............ می‌کنند.

1) مدل‌سازی                              2) آزمایش                       3) ثبت                           4) طبقه‌بندی

55- پورآن‌یک دانش‌آموز تیزهوش و در اندازه‌گیری بسیار دقیق است. پوران در انجام آزمایش کتاب، مقدارهای داده‌شده را برای دفعات متعدد اندازه‌گیری می‌کند. کدام گزینه در اندازه‌گیری داده‌ها در آزمایش صدق می‌کند؟

1) کافی است در آزمایش دو مورد اندازه‌گیری شده مثل هم باشد.

2) باید همۀ اندازه‌گیری‌ها عیناً مثل هم باشد.

3) باید اکثر اندازه‌گیری‌ها نزدیک به هم باشد.

4) به استثنای یک مورد، همۀ اندازه‌گیری‌ها باید مثل هم باشند.

 


 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021