من هیچوقت شکست نمیخورم
یا پیروز میشوم
یا یاد میگیرم ...