تاریخ برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی مشخص شد.

این آزمون روز جمعه ۹ تیرماه ۱۳۹۶ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار

می شود.

زمان ثبت نام مدارس نمونه دولتی ازبیست اسفندماه لغایت ١٥فروردین ٩٦ می باشد که از طریق سایت اینترنت که بعداً توسط اداره کل معرفی می گردد انجام می شود.