مسئله شماره 1 : 3 زامبی و 3 آدم !  برگرفته از www.maktabesai.ir