منابع و تعداد و ضرایب سوالات آزمون و مدت پاسخگویی

🌹✅ به جمع ما بپیوندید👇

✍️👥👐 @olomtizhoshan